Privacyverklaring

Privacyverklaring conform de Algemene verordening gegevensbescherming

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke
1.1 Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en wij danken u voor uw belangstelling.
Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik
van onze website. Persoonsgegevens zijn hierbij alle gegevens waarmee u persoonlijk
kunt worden geïdentificeerd.
1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website volgens de
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is Paula Rapp,
BULLY GIRL // Dog Pants Company, Richard Wagner Str. 24, 69259 Wilhelmsfeld,
Deutschland, Tel.: 06220 / 91 55 30, E-Mail: pants@bullygirl.de.
De voor de verwerking van persoonsgegevensverantwoordelijke is de natuurlijke persoon
of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen
voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
1.3 Deze website maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht
van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bv. bestellingen of aanvragen
die u naar de verwerkingsverantwoordelijke stuurt) gebruik van SSL- en
TLS-versleuteling. U kunt een vergrendelde verbinding herkennen aan de tekenreeks
'https://’ en het vergrendelingspictogram in de adresbalk van uw browser.

2) Gegevensverzameling bij het bezoek aan onze website
Bij louter informatief gebruik van onze website, dus wanneer u zich niet registreert of
anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de gegevens die uw
browser aan onze server doorgeeft (zogeheten serverlogboeken). Als u onze website
bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze
website voor u weer te geven:
- Welke website van ons u bezoekt
- Datum en tijd van het bezoek
- Verzonden gegevensvolume in bytes
- Vanaf welke internetpagina u op de website terecht bent gekomen
- Gebruikte browser
- Gebruikt besturingssysteem
- Gebruikt IP-adres (eventueel geanonimiseerd)
De verwerking vindt plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG op basis van ons
gerechtvaardigd belang bij verbetering van de stabiliteit en functionaliteit van onze
website. De gegevens worden niet doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden. Wij
behouden ons evenwel het recht voor de serverlogboeken achteraf te controleren,
mochten er concrete aanwijzingen zijn die op onwettig gebruik duiden.

3) Cookies
Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk en het gebruik van bepaalde functies
mogelijk te maken, gebruiken wij op diverse pagina's zogeheten cookies. Daarbij gaat
het om kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen.
Sommige door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, dus na het
afsluiten van uw browser, weer verwijderd (zogeheten sessiecookies). Andere cookies
blijven op uw computer aanwezig en stellen ons of onze partnerondernemingen (cookies
van derden) in staat uw browser bij een volgend bezoek te herkennen (permanente
cookies). Als er cookies worden geplaatst, dan verzamelen en verwerken deze
persoonlijke gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens, en IP-adressen.
Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde tijdsduur. Deze
periode kan per cookie verschillen.
De cookies worden deels gebruikt om het bestelproces via de opslag van instellingen te
vereenvoudigen (bijvoorbeeld door de inhoud van een virtuele winkelmand voor een
later bezoek aan de website te onthouden). Indien via specifieke cookies van ons ook
persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dit overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b),
AVG voor uitvoering van de overeenkomst of overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f),
AVG ter bescherming van onze gerechtvaardigd belangen bij het optimaal functioneren
van de website en het creëren van een klantvriendelijke en effectieve beleving van het
websitebezoek.
Wij werken samen met reclamepartners die ons helpen ons internetaanbod zo
interessant mogelijk voor u te maken. Daartoe worden bij uw bezoek aan onze website
ook cookies van partnerondernemingen op uw harde schijf opgeslagen (cookies van
derden). Over het gebruik van zulke cookies en de omvang van de specifieke
verzamelde informatie wordt u in de onderstaande punten individueel en afzonderlijk
geïnformeerd.
Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u over het plaatsen van
cookies wordt geïnformeerd en afzonderlijk kunt beslissen of u cookies accepteert of dat
u ze in bepaalde gevallen of in het algemeen wilt weigeren. Elke browser beheert
cookie-instellingen op een andere manier. Dit wordt beschreven in het menu Help van
elke browser, waarbij wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze
informatie vindt u voor de desbetreffende browser via de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-computer-opgeslagen
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21482?viewlocale=nl_NL&locale=nl_NL
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/nl/cookies.html

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van onze website alleen beperkt kunnen
worden gebruikt wanneer het plaatsen van cookies wordt geweigerd.

4) Contactopname
Als u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail), dan
worden er persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens er bij gebruik van een
contactformulier worden verzameld, blijkt uit het betreffende contactformulier. Deze
gegevens worden uitsluitend voor het beantwoorden van uw verzoek of voor het
opnemen van contact en de daaraan gekoppelde technische administratie opgeslagen
en gebruikt. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang
bij het beantwoorden van uw verzoek overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG.
Neemt u contact op om een overeenkomst te sluiten, dan is de aanvullende rechtsgrond
voor de verwerking artikel 6, lid 1, punt b), AVG. Uw gegevens worden na het afsluiten
van uw aanvraag gewist. Dit gebeurt wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de
betreffende zaak definitief is geregeld en op voorwaarde dat er geen wettelijke
registratieverplichtingen van toepassing zijn.

5) Gegevensverwerking bij het aanmaken van een klantenaccount en voor de
uitvoering van overeenkomsten

Overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b), AVG worden persoonsgegevens bovendien
verzameld en verwerkt wanneer u ze aan ons verstrekt voor de uitvoering van een
overeenkomst of bij het aanmaken van een klantenaccount. Welke gegevens er worden
verzameld, blijkt uit de betreffende invoerformulieren. Het verwijderen van uw
klantenaccount is te allen tijde mogelijk. Dit kan door een bericht te sturen naar de
hierboven genoemde verwerkingsverantwoordelijke. Wij slaan de door u verstrekte
gegevens op en gebruiken deze voor de uitvoering van overeenkomsten. Na de
volledige afhandeling van een overeenkomst of de verwijdering van uw klantenaccount,
worden uw gegevens met het oog op de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen
geblokkeerd en na afloop van deze termijnen verwijderd, indien u niet uitdrukkelijk hebt
ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens of het onzerzijds is toegestaan om
de gegevens te blijven gebruiken op een wijze die juridisch is toegestaan en waarover
wij u hieronder informeren.

6) Gegevensverwerking voor de afhandeling van bestellingen
6.1 Bij de afhandeling van uw bestelling werken wij samen met de onderstaande
dienstverlener(s) voor volledige of gedeeltelijke ondersteuning bij de uitvoering van
gesloten overeenkomsten. Aan deze dienstverleners worden, zoals aangegeven in de
onderstaande informatie, bepaalde persoonsgegevens doorgegeven.
De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de uitvoering van
de overeenkomst doorgegeven aan de met levering belaste transportonderneming, voor
zover dit voor levering van de goederen noodzakelijk is. Uw betalingsgegevens geven
wij in het kader van de afwikkeling van betalingen door aan de daarmee belaste
kredietinstelling, voor zover dit noodzakelijk is. Voor zover er gebruik wordt gemaakt
van betalingsdienstaanbieders, informeren wij u hierover uitdrukkelijk in het
onderstaande. De rechtsgrond voor het verstrekken van de gegevens is in dit geval
artikel 6, lid 1, punt b), AVG.
6.2 Gebruik van betaaldienstaanbieders (betalingsaanbieders)
- Paypal
Bij betaling met PayPal – koop met creditcard via PayPal, automatische afschrijving via
PayPal of, indien aangeboden, ’koop op rekening’ of ’termijnbetaling’ via PayPal als
betaalwijzen – geven wij uw betalingsgegevens in het kader van de betalingsverwerking
door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449
Luxemburg (hierna ’PayPal’). Deze overdracht vindt plaats overeenkomstig artikel 6, lid
1, punt b), AVG en alleen indien dat voor verwerking van de betaling noodzakelijk is.
PayPal behoudt zich bij koop met creditcard via PayPal, automatische afschrijving via
PayPal of – indien aangeboden – ’koop op rekening’ of ’termijnbetaling’ via PayPal als
betaalwijzen het recht voor een kredietwaardigheidscontrole uit te voeren. Daartoe
worden uw betalingsgegevens in voorkomend geval overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt
f), AVG op basis van het gerechtvaardigd belang van PayPal bij het vaststellen van uw
solvabiliteit aan kredietbureaus doorgegeven. Het resultaat van de kredietanalyse met
betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling wordt door PayPal
gebruikt voor beslissingen over de beschikbaarstelling van de respectieve betaalwijze.
De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (zogeheten
scorewaarden) omvatten. Voor zover er scorewaarden in de kredietwaardigheidscontrole
worden meegenomen, zijn deze berekend op basis van wetenschappelijk erkende
mathematisch-statistische procedés. In de berekening van de scorewaarden worden
onder andere, maar niet uitsluitend, adresgegevens meegenomen. Aanvullende
informatie met betrekking tot gegevensbescherming, onder andere over de gebruikte
kredietbureaus, vindt u in de privacyverklaring van PayPal:
https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=nl_NL
U kunt tegen deze verwerking van uw gegevens te allen tijde bezwaar maken door een
bericht naar PayPal te sturen. Evenwel blijft aan PayPal in voorkomend geval het recht
voorbehouden om uw persoonsgegevens te verwerken indien dat noodzakelijk is voor
naleving van de contractuele bepalingen voor het verwerken van betalingen.

7) Rechten van de betrokkene
7.1 In de zin van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u als
betrokkene, ten opzichte van de voor de verwerking van uw persoonsgegevens
verantwoordelijke, uitgebreide gegevensbeschermingsrechten (informatie- en
interventierechten), waarover wij u hieronder informeren:
- Recht van inzage overeenkomstig artikel 15, AVG;
- Recht op rectificatie overeenkomstig artikel 16, AVG;
- Recht op gegevenswissing overeenkomstig artikel 17, AVG;
- Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18, AVG;
- Recht op kennisgeving overeenkomstig artikel 19, AVG;
- Recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig artikel 20, AVG;
- Recht om toestemming in te trekken overeenkomstig artikel 7, lid 3, AVG;
- Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig artikel 77, AVG.

7.2 RECHT VAN BEZWAAR
WANNEER WIJ IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING UW PERSOONSGEGEVENS
OP GROND VAN ONS HOGERE GERECHTVAARDIGD BELANG VERWERKEN, HEBT U TE
ALLEN TIJDE HET RECHT OM, VANWEGE MET UW SPECIFIEKE SITUATIE VERBAND
HOUDENDE REDENEN, BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN U
BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS MET GEVOLGEN VOOR DE TOEKOMST.
MAAKT U GEBRUIK VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, DAN STAKEN WIJ DE VERWERKING

VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS. HET BLIJFT ONS ECHTER VOORBEHOUDEN DOOR TE GAAN MET DE VERWERKING VAN GEGEVENS, WANNEER WIJ DWINGENDE
GERECHTVAARDIGDE GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANVOEREN DIE
ZWAARDER WEGEN DAN DE BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE
VRIJHEDEN VAN DE BETROKKENE OF DIE VERBAND HOUDEN MET DE INSTELLING,
UITOEFENING OF ONDERBOUWING VAN EEN RECHTSVORDERING.
WANNEER UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING DOOR ONS
WORDEN VERWERKT, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN
DE VERWERKING VAN U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE
MARKETING. U KUNT UW RECHT VAN BEZWAAR ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN
UITOEFENEN.
MAAKT U GEBRUIK VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, DAN STAKEN WIJ DE VERWERKING
VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS VOOR DEZE DOELEINDEN.

8) Duur van de opslag van persoonsgegevens
De duur van bewaring van persoonsgegevens wordt vastgesteld aan de hand van de
respectieve wettelijke bewaartermijn (bv. fiscale en handelsrechtelijke
bewaartermijnen). Na het verstrijken van de termijn worden de in aanmerking te nemen
gegevens stelselmatig verwijderd, indien ze niet meer nodig zijn voor uitvoering of
voorbereiding van een overeenkomst en wij geen gerechtvaardigd belang bij verlengde
bewaring hebben.